Laboral i Seguretat Social


 • Assessorament legal en la matèria per empreses i autònoms
 • Confecció i presentació de contractes de treball i pròrrogues, nòmines i documents de cotitzacions TC1 i TC2
 • Confecció de declaracions de retencions IRPF per treball personal
 • Gestió de les relacions amb les Mútues d’Accidents de Treball
 • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació i altres prestacions del sistema de la Seguretat Social
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, servei domèstic)
 • Actes de Conciliació davant el SCI-CMAC, Inspeccions de Treball, recursos i actuacions judicials en matèria laboral.
 • Retribució i optimització de recursos humans
 • Expedients de Regulació d’Ocupació i reestructuracions de plantilla

Fiscal i comptable


 • Assessorament legal en la matèria per persones físiques, societats civils i societats mercantils
 • Confecció de processos comptables
 • Confecció Declaracions d’ impostos i contestació de requeriments
 • Legalització de Llibres de comerç
 • Inspeccions, recursos i actuacions administratives i judicials en matèria tributària.

Jurídic i mercantil


 • Contractes mercantils
 • Constitució de Societats i altres entitats jurídiques
 • Confecció i tramitació del Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Legalització i actualització de Llibres Mercantils
 • Assessorament i liquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions